Opći uvjeti poslovanja

R4 INVEST d.o.o.

Sukladno Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07, 144/12, 14/14, 32/19) na snazi od 1. travnja 2019. godine R4 INVEST d.o.o., Lazarići 4, OIB: 56520471884, kao posrednik donosi Opće uvjete za obavljanje posredovanja.


OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja posrednika u prometu nekretninama (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuje se poslovni odnos između agencije za posredovanje u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik) i fizičke ili pravne osobe (u daljnjem tekstu nalogodavac) koja sa posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju.

Opći uvjeti su sastavni dio Ugovora o posredovanju sklopljenim između posrednika i nalogodavca.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom njihove objave na posrednikovoj internetskoj stranici ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve nalogodavce koji su ugovor s posrednikom sklopili nakon toga dana. Nalogodavac je suglasan da posrednik zadržava pravo promjene Uvjeta, s time da nalogodavac o tome mora biti pravodobno obaviješten.

Sklapanjem Ugovora o posredovanju, nalogodavac potvrđuje da je suglasan s odredbama ovih Uvjeta te da ih prihvaća u cijelosti.

Moguće izmjene ili dodaci koji su u suprotnosti s ovim Uvjetima bit će valjani samo ako ih je posrednik prihvatio u pisanom obliku.


ZNAČENJE POJMOVA
Članak 2.


1. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja s posrednikom u prometu nekretnina sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina).

2. Posrednik u prometu nekretnina je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske. Posrednik u prometu nekretnina je i trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik, registriran za obavljanje djelatnosti posredovanja u prometu nekretnina koji ima sjedište na teritoriju države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

3. Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.

4. Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovara o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina.

5. Posrednička naknada je iznos koji je nalogodavac dužan isplatiti posredniku za usluge posredovanja.

6. Upućivanje na bilo koji propis ili odredbu propisa znači upućivanje na taj propis ili odredbu propisa onako kako su oni izmijenjeni ili dopunjeni i na snazi u predmetno vrijeme, i uključuje sve propise podložne tom propisu koji su u predmetno vrijeme na snazi.

Ako se pojedini Ugovor s nalogodavcem razlikuje od odredbi Uvjeta, primjenjuju se odredbe pojedinog Ugovora.


PONUDA NEKRETNINA
Članak 3.

1. Ponuda posrednika temelji se na podacima koje je zaprimio pismenim i usmenim putem od strane nalogodavca. Nalogodavac prima na znanje da postoji mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine te mogućnost da je oglašavana nekretnina već prodana, iznajmljena ili je vlasnik nekretnine odustao od prodaje, te da za takve slučajeve posrednik ne snosi bilo kakvu odgovornost.

2. Ponude i obavijesti primatelj (nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje posrednika smije prenijeti trećoj osobi.

3. Ako je primatelj ponude posrednika već upoznat sa nekretninama koje su mu ponuđene, obvezan je posrednika bez odgode o tome obavijestiti pisanim putem, putem elektroničke pošte (e-mail), faksom ili preporučenim pismom.


UGOVOR O POSREDOVANJU
Članak 4.

1. Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.

2. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklapa se u pisanome obliku i na određeno vrijeme.

3. Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Na obvezne odnose između posrednika i nalogodavca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

4. Ugovorom se odredbe Zakona o obveznim odnosima ne mogu isključiti, odnosno ograničiti, osim ako je u vezi s pojedinom odredbom izričito dopušten drukčiji dogovor ugovornih strana, odnosno drukčiji dogovor u očitome interesu nalogodavca.

5. U ugovoru sklopljenu između posrednika i nalogodavca moraju osobito biti navedeni podaci o posredniku, nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.

6. Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje (npr. rok i uvjete isplate posredničke naknade, podatke o osiguranju od odgovornosti, uvjete osiguranja isplate posredničke naknade i sl.).


MATERIJALNI TROŠKOVI KOJI NE ULAZE U NAKNADU
Članak 5.
1. Ugovorena i isplaćena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke radi promjene hipotekarnog dužnika, potvrde i one isprave u svezi zaključenog pravnog posla kojim se ostvaruje interes nalogodavatelja (prodavatelja/kupca), već je to isključivo njegova obveza.

2. Materijalni troškovi koji uobičajeno čine sudske pristojbe za radnje opisane u stavku 1. ovog članka, naplaćuje se po važećem Zakonu o sudskim pristojbama i drugim Zakonima koji reguliraju navedeno plaćanje predmetnih troškova ili nalogodavatelj (prodavatelj/kupac) samostalno plaća predmetne sudske pristojbe o čemu kao dokaz dostavlja posredniku radi prilaganja istog uz prijedloge/zahtjeve koji uvjetuju podmirenje dužnih sudskih pristojbi.ISKLJUČIVO POSREDOVANJE

Članak 6.

1. Ugovorom o posredovanju nalogodavac se može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika (isključivo posredovanje), koja obveza mora biti izričito ugovorena.

2. Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju nalogodavac sklopio, pored posrednika, pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je isključivom posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.


PRESTANAK UGOVORA
Članak 7.


1. Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

2. Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća.

3. Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.

Odredbe stavka 2. i 3 ovoga članka odnose se i na prestanak ugovora o isključivome posredovanju.


OBVEZE POSREDNIKA
Članak 8.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama posrednik se obvezuje obavljati osobito sljedeće:
1. nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla,
2. upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine,
3. pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na
predmetnoj nekretnini,
4. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove,
5. omogućiti pregled nekretnina,
6. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao,
7. čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje,
8. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište,
9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.


OBVEZE NALOGODAVCA
Članak 9.

Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama nalogodavac se obvezuje da će obaviti osobito  sljedeće:

1. obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani,
2. dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini,
3. osigurati posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla
razgledavanje nekretnine,
4. obavijestiti posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
5. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su posrednik i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
6. ako je to izričito ugovoreno naknaditi posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja,
7. obavijestiti posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao, a odredba ugovora kojom je ugovoreno drukčije, ništetna je.

Nalogodavac će posredniku odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.


POSREDNIČKA NAKNADA
Članak 10.

1. Posredniku za posredovanje pripada posrednička naknada dogovorena Ugovorom o posredovanju (u daljnjem tekstu: naknada).

Posrednik je za svoj rad obvezan naplatiti naknadu u iznosu određenu ugovorom o posredovanju.

Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, neposredno nakon sklapanja prvog pravnog akta koje ugovorne strane zaključe (predugovor ili kupoprodajni ugovor).

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

2. Posrednička naknada koju plaća kupac za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3% kupoprodajne cijene nekretnine.

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

3. Posrednička naknada koju plaća prodavatelj za uslugu posredovanja kod kupnje nekretnine iznosi 3% kupoprodajne cijene nekretnine.

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

4. Posrednička naknada koju plaća najmodavatelj za uslugu posredovanja kod najma nekretnine iznosi minimalno jednu mjesečnu najamninu određenu Ugovorom.

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

5. Posrednička naknada koju plaća najmoprimac za uslugu posredovanja kod najma nekretnine iznosi minimalno jednu mjesečnu najamninu određenu Ugovorom.

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

6. Posrednička naknada koju plaća zakupodavac za uslugu posredovanja kod zakupa nekretnine iznosi minimalno jednu mjesečnu zakupninu određenu Ugovorom.

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

7. Posrednička naknada koju plaća zakupoprimac za uslugu posredovanja kod zakupa nekretnine iznosi minimalno jednu mjesečnu zakupninu određenu Ugovorom.

Na iznos naknade zaračunava se PDV.

8. Ukoliko stranka sama ponudi posredniku naknadu veću od ugovorene, posrednik smije primiti takvu naknadu. Visina posredničke naknade slobodno se određuje Ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama.

9. Posrednik može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.

10. U slučaju posredovanja, u kojem je stranka nalogodavac sama ili preko treće osobe našla zainteresiranu osobu, posrednik može u skladu sa svojom savješću naplatiti stvarne troškove nastale u svezi predmetnog poslovanja.

11. Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla, ako je omogućeno nalogodavcu stupanje u vezu s drugom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je neposredno odveo ili uputio nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine, organizirao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla, nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.


MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNI SUD
Članak 11.

Na odnose između nalogodavca i agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Pazinu.


OSOBNI PODACI
Članak 12.

Potpisom ugovora o posredovanju, nalogodavac daje izričitu suglasnost R4 INVEST d.o.o. za korištenje OIB-a, matičnog broja građana i ostalih podataka iz ugovora, te potvrđuje da je obaviješten o načinu korištenja podataka i suglasan s uvjetima.   
R4 INVEST d.o.o se može navedenim podacima koristiti u svrhu identifikacije klijenta i zaštite imovinskih interesa u poslovanju R4 INVEST d.o.o.
Podaci se smatraju tajnom i ne mogu se dostavljati trećim osobama, osim u slučaju da su ti podaci neophodni za realizaciju ugovorenih i zakonskih obveza.

POVJERLJIVOST
Članak 13.

Posrednik izjavljuje kako neće otkriti Povjerljive podatke primljene od nalogodavca; ili rabiti povjerljive podatke osim u svrhu izvršavanja obveza iz Ugovora.

Posrednik ima pravo otkriti Povjerljive podatke koje su primio od nalogodavca samo onim svojim odgovornim zaposlenicima, konzultantima, podizvođačima, dobavljačima ili pravnim savjetnicima koji moraju primiti podatke tijekom izvršavanja Ugovora ili sukladno zakonu.

Obveze glede povjerljivosti ne primjenjuju se na bilo koji podatak koji jest ili naknadno postane dostupan javnosti na način drugačiji od povrede od strane posrednika ili je već poznat posredniku prije otkrivanja od strane nalogodavca, ili je pribavljen neovisnim naporima stranke koja je primila podatak ili je posrednik primio podatak na zakonit način od treće osobe bez ograničenja glede uporabe istog ili je zatražen od strane nadležnog pravosudnog ili upravnog tijela.